راهنماي ورود

سهامداران محترم لطفاً به نکات زير توجه فرماييد :

نام کاربري شما شماره کد ملي با تمام ارقام بدون خط فاصله (-) مي باشد.

به طور مثال اگر کد ملي "00689460210" باشد صفرهاي قبل و بعد آن نيز شامل نام کاربري مي باشد.

رمز عبور شما قسمت عددي كد بورسي مي باشد.

نکته بسيار مهم : حتماً پس از اولين ورود نسبت به تغيير رمز عبور خود اقدام نمائيد.

در صورتي که رمز عبور خود را فراموش کرده ايد مي توانيد :

1 - با شماره تلفن واحد سهام شرکت تماس حاصل فرماييد.

بازگشت